Bestuursrecht

Boer & Van Wees Advocaten zijn gespecialiseerd in zaken tegen overheden. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt in die zaken vaak het wettelijk kader. In de Awb is vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, inrichten en nemen.

Wij kunnen u adviseren in een bezwaarschriftprocedure of beroepsprocedure. In spoedeisende zaken kan de advocaat een voorlopige voorziening vorderen in kort geding. Dat kan noodzakelijk zijn indien een besluit van de overheid geschorst dient te worden omdat het nadelige gevolgen heeft voor de belanghebbende.

Wij geven u graag advies en staan u bij in procedures (zowel voor de bestuursrechter als voor de civiele rechter), onder meer in zaken betreffende:

 • aansprakelijkheid bij verontreiniging
 • bestemmingsplannen
 • bestuurlijke dwangsommen
 • bodem-, lucht- en waterverontreiniging
 • bouwvergunningen
 • exploitatieplannen
 • milieuvergunningen en –ontheffingen
 • nadeelcompensatie
 • omgevingsvergunningen
 • planschade
 • projectontwikkeling
 • projectuitvoeringsbesluiten
 • rechtmatige – en onrechtmatige overheidsdaad
 • ruimtelijke ordening
 • WABO
 • Wet Openbaarheid Bestuur (Wob).

Meer informatie over het bestuursrecht?

Neem voor meer informatie contact met ons op via het telefoonnummer 026 – 353 03 31. Het is ook mogelijk om het contactformulier in te vullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

  Naam: *

  Onderwerp: *

  E-mailadres: *

  Telefoonnummer: *

  Bericht: *